Zwroty i reklamacje

Procedura reklamacyjna

Postępowanie reklamacyjne regulowane jest przepisami Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o ochronie konsumentów i dotyczy towarów, w przypadku których w ustawowym terminie Klient - Konsument wykonuje uprawnienia Klienta - Konsumenta z tytułu odpowiedzialności za wady (zwane dalej „reklamacją”).

Klientowi nie przysługuje prawo do dochodzenia wady w przypadku zużycia towaru (lub jego części) spowodowanego jego normalnym użytkowaniem lub jeżeli wynika to z charakteru towaru (np. upływ czasu jego użytkowania), albo jest spowodowane przez Klienta niewłaściwym użytkowaniem, niewłaściwą konserwacją lub uszkodzeniem mechanicznym.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady, jeżeli towar jest używany i wada odpowiada stopniowi użytkowania lub zużycia towaru w chwili jego odbioru przez Klienta.

Montaż lub inne uruchomienie towaru co do zasady nie stanowi części dostawy towaru i Klient oświadcza, że jest świadomy sposobu uruchomienia towaru, gdyż wynika to z charakteru towaru.

Klientowi przysługuje prawo do reklamacji z tytułu wad powstałych w towarze konsumpcyjnym w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od jego otrzymania.

Jeżeli Klient chce zgłosić reklamację, powinien wysłać wiadomość e-mail na adres info@petiteetmars.com, podając w szczególności rodzaj produktu, numer dowodu zakupu oraz opis wady. W ciągu 5 dni roboczych do Klienta zostanie przesłana informacja o dalszych krokach.

Wskazane jest przesłanie towaru w oryginalnym opakowaniu lub odpowiednim opakowaniu transportowym, spełniającym wymagania transportu towarów delikatnych, łącznie ze wszystkimi akcesoriami oraz oznakowanie przesyłki odpowiednimi symbolami, gdyż Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne przed odbiorem towaru. W przypadku uzasadnionej reklamacji Klientowi przysługuje zwrot kosztów przesyłki w najniższej wysokości niezbędnej do bezpiecznej dostawy (należy przedstawić dowód tego transportu). W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów związanych z rozpatrzeniem reklamacji, a Sprzedawcy nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych z jego strony (chyba, że Klient wielokrotnie powtarzał bezzasadne reklamacje, w przypadku których można już stwierdzić, że Klient nadużył swoich praw).

Sprzedawca dokona oceny zasadności reklamacji z tytułu wad towaru niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Do terminu tego nie wlicza się rozsądnego, z uwagi na rodzaj produktu, czasu niezbędnego do profesjonalnej oceny wady. Po dokonaniu oceny Sprzedawca w tym samym terminie poinformuje Klienta drogą elektroniczną o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Reklamacja, w tym usunięcie wady, zostanie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji.

Reklamacji towaru można dokonać w siedzibie Sprzedawcy.

Brak przedmiotu