Regulamin

Regulamin

Petite& Mars

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin dotyczy zakupów w sklepie internetowym www.petiteetmars.com i szczegółowo określa oraz precyzuje prawa i obowiązki sprzedającego i kupującego. Stanowią one integralną część umowy sprzedaży towaru zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

Wszelkie stosunki umowne pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zawierane są zgodnie z prawem Republiki Czeskiej. W stosunkach umownych nieuregulowanych Regulaminem obowiązuje ustawa nr 89/2012 Dz.U. Kodeks cywilny ze zmianami („Kodeks cywilny”).

Jeżeli jednak Klient posiada status konsumenta zgodnie z obowiązującym prawem ochrony konsumentów i użytkowników w miejscu, do którego skierowana jest oferta naszych produktów w odniesieniu do spornej transakcji, właściwymi sądami są sądy w miejscu zamieszkania konsumenta.

Definicje

Sprzedającym jest ags 92, s.r.o. z siedzibą pod adresem Drahobejlova 2515/18, 190 00, Praga 9, Czechy, ID: 48110591, VAT: CZ48110591, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, dział C / 16210. Powyższy adres siedziby Sprzedawcy jest jednocześnie adresem pocztowym do dostawy, przy czym przesyłki z towarem przeznaczonym do reklamacji oraz z towarem przeznaczonym do odstąpienia od umowy należy kierować na adres polskiego oddziału spółki: ags 92 s.r.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział w Polsce z siedzibą w Poznaniu, ul. Ziębicka 35/223, 60-164 Poznań.

Przez sklep rozumie się sklep internetowy lub stacjonarny spółki ags 92, s.r.o., odnoszący się głównie do sklepu internetowego www.petiteetmars.com.

Klient - osoba fizyczna, która osiągnęła pełnoletność i nie ma orzeczonego przez sąd ubezwłasnowolnienia ani nie jest objęta doradztwem tymczasowym albo osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, posiadająca zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

Konsumentem jest klient – osoba fizyczna, dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorcą jest klient, który zawiera umowę w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, produkcyjną lub podobną, albo w ramach samodzielnego wykonywania zawodu, albo osoba działająca w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy.

 

Umowa Sprzedaży Towaru

Zamówienie Klienta stanowi projekt Umowy Sprzedaży Towaru, a sama umowa zostaje zawarta w momencie doręczenia przez sprzedającego wiążącej akceptacji projektu tejże umowy w formie wiadomości e-mail wysłanej na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres mailowy. Otrzymanie zamówienia Klienta jest przez Sprzedawcę niezwłocznie potwierdzane pocztą elektroniczną na adres e-mail Klienta, co nie oznacza jednak, że zamówienie zostało przyjęte i że Umowa Sprzedaży Towaru została zawarta.

Wysyłając zamówienie Klient potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, w tym Procedurą Reklamacyjną i wyraża zgodę na jego treść. Klient zostanie odpowiednio poinformowany o niniejszym regulaminie oraz procedurze reklamacyjnej i będzie miał możliwość zapoznania się z nimi przed faktyczną realizacją zamówienia. Klient nie powinien ponosić kosztów korzystania ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży Towaru, nie sprzeciwia się też wykorzystaniu tych środków przez Sprzedającego. Klient przed złożeniem zamówienia może sprawdzić i zmienić dane wejściowe zawarte w zamówieniu, które złożył.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezawarcia Umowy Sprzedaży w następujących przypadkach:

  1. a) Brak towaru w magazynie – jeżeli zamówionego przez Klienta towaru nie ma już w magazynie, Sprzedawca zaproponuje Klientowi alternatywne rozwiązanie w postaci dostarczenia innego towaru. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na zmianę zamówienia, zamówienie zostaje automatycznie anulowane.
  2. b) Fałszywe zamówienie – zamówienie zostaje oznaczone jako fałszywe, jeżeli zawiera bezsensowne dane (jeżeli nie można go dostarczyć), adresat o nim nie wie (zamówienie zostało wygenerowane jako żart) lub się z nim nie zgadza (w przypadku weryfikacji zamówienia). W takim przypadku Sprzedawca spróbuje skontaktować się z Klientem drogą mailową lub telefoniczną w celu wyjaśnienia sytuacji.
  3. c) Towary nie są już produkowane lub dostarczane lub cena dostawcy uległa istotnej zmianie. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na proponowaną przez Sprzedawcę zmianę zamówienia, zamówienie zostaje automatycznie anulowane.
  4.  d) Klient zamawia więcej niż 10 sztuk jednego produktu - w przypadku zainteresowania przez Klienta większą ilością jednego produktu należy wcześniej skontaktować się ze Sprzedawcą mailowo i uzgodnić możliwości i warunki sprzedaży.
  5. e) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do korekty ceny towaru przed wysyłką w przypadku stwierdzenia, że towar został zaoferowany po błędnej cenie. W takim przypadku Klient musi zostać poinformowany o prawidłowej cenie i wyrazić zgodę na korektę ceny. W przeciwnym razie Umowa Sprzedaży Towaru nie zostanie zawarta, a zamówienie zostanie anulowane przez Sprzedawcę.
  6.  f) Fałszywe zamówienie – w przypadku Klienta – osoby fizycznej, przedsiębiorcy lub osoby prawnej prowadzącej działalność gospodarczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezawarcia Umowy Sprzedaży Towaru, jeżeli Klient zamówi więcej niż 1 sztukę towaru lub jest to zamówienie, na którym powtarzają się te same towary w krótkiej sekwencji czasowej.

W przypadku niezawarcia Umowy Sprzedaży Towaru po tym, jak Klient zapłacił już część lub całość ceny zakupu, kwota ta zostanie zwrócona na konto lub adres Klienta bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od dnia zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.

W przypadku zmiany zamówienia, zmienione zamówienie wiąże obie strony w chwili potwierdzenia zmiany przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie jest zobowiązany do przyjęcia zmiany zamówienia w momencie, gdy przekazał już towar zgodnie z pierwotnym zamówieniem zewnętrznemu przewoźnikowi lub dokonał już modyfikacji towaru na życzenie Klienta.

Umowa Sprzedaży Towaru jest wiążąca dla stron z chwilą jej zawarcia. Umowa jest archiwizowana przez Sprzedawcę po jej zawarciu.

Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru bez podania przyczyny i bez żadnych kar umownych. Tego ustawowego uprawnienia nie można jednak rozumieć jako możliwości bezpłatnego wypożyczenia towaru. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru, Klient ma obowiązek przekazać Sprzedawcy wszystko, co otrzymał na podstawie Umowy Sprzedaży Towaru. Jeżeli nie jest to już możliwe (np. towar uległ w międzyczasie uszkodzeniu lub zniszczeniu), Klient ma obowiązek wypłacić rekompensatę pieniężną w zamian za to, czego nie można już zwrócić. Jeżeli zwracany towar jest uszkodzony tylko częściowo, Sprzedawca może dochodzić odszkodowania od Klienta i potrącić jego roszczenie ze zwróconej wartości zakupu. W takim przypadku Sprzedawca zwróci konsumentowi jedynie obniżoną kwotę wartości zakupu. Jeżeli Klient odstąpi od umowy, Sprzedawca zwróci mu bez zbędnej zwłoki, a najpóźniej w terminie 14 dni od odstąpienia, w ten sam sposób wszystkie otrzymane od niego na mocy umowy pieniądze, w tym koszty dostawy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca zwróci Klientowi koszt dostarczenia towaru w wysokości odpowiadającej najtańszemu oferowanemu sposobowi dostarczenia. Sprzedawca zwróci uwagę Klienta, że Klient ponosi koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy. Jeżeli Klient odstąpi od umowy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi otrzymanych środków pieniężnych, zanim Klient przekazał towar Sprzedawcy lub udowodnił, że wysłał zwracany towar.

Jeżeli rzecz w momencie odbioru przez Klienta ma wadę, Klient ma prawo żądać dostarczenia nowej rzeczy bez wad, chyba że jest to nieuzasadnione ze względu na charakter wady, jeżeli jednak wada dotyczy tylko części rzeczy, Klient może żądać jedynie wymiany tej części; jeżeli nie będzie to możliwe, może odstąpić od umowy. Jeżeli jednak ze względu na charakter wady jest to nieproporcjonalne, w szczególności, jeśli wadę można usunąć bez zbędnej zwłoki, Klient ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady. Klientowi przysługuje prawo do otrzymania nowej rzeczy lub wymiany części także w przypadku wady, którą można usunąć, jeżeli rzecz nie nadaje się do prawidłowego użytkowania ze względu na ponowne pojawienie się wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad. W tym przypadku Klientowi również przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient nie odstąpi od umowy lub nie skorzysta z prawa otrzymania nowej rzeczy bez wad, wymiany części rzeczy lub naprawy rzeczy, może żądać racjonalnego obniżenia ceny. Klient ma prawo do racjonalnego żądania obniżenia ceny również wówczas, gdy Sprzedawca nie jest w stanie dostarczyć nowej rzeczy bez wad, wymienić części rzeczy lub naprawić rzeczy, a także jeśli Sprzedawca nie usunie wady w rozsądnym terminie lub jeżeli rozwiązanie problemu spowodowałoby dla Klienta znaczne trudności.

Konsument nie może odstąpić od umowy dotyczącej dostawy towarów, które zostały zmodyfikowane według woli Konsumenta lub w stosunku do osoby Konsumenta, dostawy towarów łatwo psujących się lub towarów, które po dostawie zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami, a także dostawy towaru w zapieczętowanym opakowaniu, które Konsument wyjął z opakowania i ze względów higienicznych nie mogą już zostać zwrócone.

Tryb odstąpienia od umowy polega na przesłaniu przez Klienta pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres Sprzedawcy, które musi zawierać następujące informacje: a) imię i nazwisko adresata – Sprzedawcy, b) treść o odstąpieniu Klienta od umowy, c) numer zamówienia, d) datę złożenia zamówienia i datę odbioru towaru, e) imię i nazwisko Klienta, f) adres Klienta, g) numer jego rachunku bankowego, na który zostanie mu zwrócona wartość zakupu h) podpis Klienta i data podpisu. Zwracany towar Klient wyśle przesyłką ubezpieczoną do polskiego oddziału firmy ags92: ags 92 s.r.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział w Polsce z siedzibą w Poznaniu, ul. Ziębicka 35/223, 60-164 Poznań. Jeżeli dostarczony towar był zgodny z Umową Sprzedaży Towaru, koszty zwrotu towaru sprzedającemu ponosi w całości Klient. Towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być nieuszkodzony i kompletny, łącznie ze wszystkimi akcesoriami. Klient ma obowiązek zabezpieczyć towar przed uszkodzeniem w czasie transportu (najwłaściwsze jest użycie oryginalnego opakowania). Jednocześnie prosimy o zwrot zwłaszcza oryginalnej metki, kodu kreskowego i innych dokumentów związanych z towarem (takich jak karta gwarancyjna, instrukcje obsługi, kopie dowodu zakupu itp.), bez których Sprzedawca nie jest w stanie zidentyfikować towaru i czas realizacji ulega wydłużeniu lub nie ma możliwości ponownego wystawienia towaru na sprzedaż. Wartość zakupu zostanie Klientowi zwrócona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o odstąpieniu od umowy, łącznie z kosztami dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów powstałych w wyniku wybranego sposobu dostawy, który różni się od najtańszego standardowego sposobu dostawy oferowanego przez Sprzedawcę). W przypadku, gdy wartość towaru ulegnie zmniejszeniu w wyniku innych czynności niż konieczne do sprawdzenia, Klient jest odpowiedzialny za takie zmniejszenie wartości, a zwrot kwoty zostanie odpowiednio obniżony. W tym kontekście pragniemy zwrócić uwagę, że w okresie odstąpienia od umowy towaru nie można używać w zwykły sposób, a jedynie przymierzyć w podobny sposób, w jaki można go przymierzyć w sklepie stacjonarnym (tj. w przypadku odzieży oznacza to jednokrotne przymierzenie towaru przez klienta i następnie nie używanie go przez 14 dni). Niedotrzymanie terminu odstąpienia od umowy, przy czym odstąpienie musi zostać przesłane Sprzedawcy najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, powoduje nieważność odstąpienia. Klient ma obowiązek zwrócić zakupiony towar Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

Sprzedawca może odstąpić od zawartej Umowy Sprzedaży Towaru w następujących przypadkach:

  1. a) zlecona realizacja staje się niemożliwa ze względu na to, że zamówiony towar nie jest już produkowany, nie jest dostępny na rynku dla Sprzedającego albo jest niedostępny przez długi czas z przyczyn niezależnych od Sprzedającego. Jeżeli powyższa niemożność dotyczy tylko części zleconego wykonania, Sprzedawca może anulować tylko tę część zamówienia.
  2. b) jeżeli nastąpiła istotna zmiana ceny zakupu, po której Sprzedawca otrzymuje towar od Dostawcy, a zmiana ta nie była znana Sprzedawcy w chwili potwierdzenia zamówienia. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować Klienta o zmianie ceny i podjąć próbę osiągnięcia porozumienia przed odstąpieniem od Umowy. W takim przypadku Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli nie uda się osiągnąć porozumienia z Klientem w sprawie nowej ceny.

Zapłaty za zamówiony towar można dokonać na kilka sposobów: za pośrednictwem firmy kurierskiej, przelewem bankowym, gdzie należność musi zostać przelana na konto Sprzedawcy przed wysyłką towaru kub poprzez płatność kartą kredytową.

W przypadku zakupów powyżej 2 000 zł zamówienie należy opłacić z góry, przelewem bankowym lub natychmiastową płatnością online.

Wysyłka zamówionego towaru uzależniona jest od jego dostępności na magazynie, co jest wyraźnie wskazane przy każdym produkcie na stronie internetowej sklepu. W przypadku większości produktów wysyłka następuje następnego dnia roboczego po zawarciu Umowy Sprzedaży Towaru. Do tego czasu należy doliczyć czas transportu – zależny od wybranej metody transportu. Cena każdego sposobu wysyłki wskazana jest na stronie internetowej sklepu.

Jeżeli obowiązuje promocja rabatowa umożliwiająca Klientowi zalogowanemu na koncie Klienta dokonanie jednego zakupu z rabatem, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania Klientowi tego rabatu w przypadku podejrzenia założenia wielu kont dla tego samego Klienta w celu uzyskania nieautoryzowanego rabatu.

Procedura reklamacyjna

Postępowanie reklamacyjne regulowane jest przepisami Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o ochronie konsumentów i dotyczy towarów, w przypadku których w ustawowym terminie Klient - Konsument wykonuje uprawnienia Klienta - Konsumenta z tytułu odpowiedzialności za wady (zwane dalej „reklamacją”).

Klientowi nie przysługuje prawo do dochodzenia wady w przypadku zużycia towaru (lub jego części) spowodowanego jego normalnym użytkowaniem lub jeżeli wynika to z charakteru towaru (np. upływ czasu jego użytkowania), albo jest spowodowane przez Klienta niewłaściwym użytkowaniem, niewłaściwą konserwacją lub uszkodzeniem mechanicznym.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady, jeżeli towar jest używany i wada odpowiada stopniowi użytkowania lub zużycia towaru w chwili jego odbioru przez Klienta.

Montaż lub inne uruchomienie towaru co do zasady nie stanowi części dostawy towaru i Klient oświadcza, że jest świadomy sposobu uruchomienia towaru, gdyż wynika to z charakteru towaru.

Klientowi przysługuje prawo do reklamacji z tytułu wad powstałych w towarze konsumpcyjnym w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od jego otrzymania.

Jeżeli Klient chce zgłosić reklamację, powinien wysłać wiadomość e-mail na adres info@petiteetmars.com, podając w szczególności rodzaj produktu, numer dowodu zakupu oraz opis wady. W ciągu 5 dni roboczych do Klienta zostanie przesłana informacja o dalszych krokach.

Wskazane jest przesłanie towaru w oryginalnym opakowaniu lub odpowiednim opakowaniu transportowym, spełniającym wymagania transportu towarów delikatnych, łącznie ze wszystkimi akcesoriami oraz oznakowanie przesyłki odpowiednimi symbolami, gdyż Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne przed odbiorem towaru. W przypadku uzasadnionej reklamacji Klientowi przysługuje zwrot kosztów przesyłki w najniższej wysokości niezbędnej do bezpiecznej dostawy (należy przedstawić dowód tego transportu). W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów związanych z rozpatrzeniem reklamacji, a Sprzedawcy nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych z jego strony (chyba, że Klient wielokrotnie powtarzał bezzasadne reklamacje, w przypadku których można już stwierdzić, że Klient nadużył swoich praw).

Sprzedawca dokona oceny zasadności reklamacji z tytułu wad towaru niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Do terminu tego nie wlicza się rozsądnego, z uwagi na rodzaj produktu, czasu niezbędnego do profesjonalnej oceny wady. Po dokonaniu oceny Sprzedawca w tym samym terminie poinformuje Klienta drogą elektroniczną o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Reklamacja, w tym usunięcie wady, zostanie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji.

Reklamacji towaru można dokonać w siedzibie Sprzedawcy.

 

Postanowienia końcowe

Wszelkie spory wynikające z opisanego powyżej stosunku umownego będą rozstrzygane wyłącznie zgodnie z prawem Republiki Czeskiej, przez właściwy sąd.

Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem – Konsumentem – mogą być również rozstrzygane na drodze pozasądowej. Sprzedawca zaleca, aby Klient w pierwszej kolejności skontaktował się ze Sprzedawcą, w jakiejkolwiek formie, przed przystąpieniem do pozasądowego rozstrzygania sporu w celu rozstrzygnięcia sytuacji. Klient może zwrócić się do podmiotu pozasądowego rozstrzygania sporów, jakim jest Inspekcja Handlowa lub rozstrzygnąć spór online za pośrednictwem dedykowanej platformy ADR Webgate.ec.europa.eu.

Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszej umowy jest lub okaże się nieważne lub nieskuteczne, nie ma to wpływu na pozostałe postanowienia niniejszej umowy, które pozostają ważne i skuteczne. W takim przypadku Strony Umowy wyrażają zgodę na zastąpienie nieważnego/nieskutecznego postanowienia nowym, ważnym/skutecznym postanowieniem, które najlepiej odpowiada pierwotnie zamierzonemu celowi gospodarczemu nieważnego/nieskutecznego postanowienia. Do tego czasu obowiązują odpowiednie przepisy ogólnie obowiązujących przepisów prawa Republiki Czeskiej. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany odpowiednich przepisów prawnych lub w przypadku zmiany orzecznictwa w zakresie stosunków umownych regulowanych niniejszymi Warunkami. Strony Umowy niniejszym oświadczają wzajemnie, że właściwie zapoznały się z umową, przeczytały i zrozumiałe cały jej tekst oraz że zawierają ją z własnej woli. Oświadczają także, że nie są im znane żadne fakty, które mogłyby w jakikolwiek sposób unieważnić zawartą przez nich umowę, uczynić ją nieskuteczną wobec osób trzecich i udaremnić jej cel, jaki poważnie zadeklarowali na początku niniejszej umowy. Sprzedawca archiwizuje treść warunków handlowych i udostępnia je Klientowi na żądanie. Sprzedawca ma obowiązek wystawić Klientowi paragon. Jednocześnie ma obowiązek zarejestrować otrzymaną sprzedaż.

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje z dniem 31 sierpnia 2023 roku.